เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2767
วันที่: 8 เมษายน 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งบริษัท
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 ประกอบกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
          2. บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) สำหรับเดือนภาษีเมษายน 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 รวม ยอดขายจำนวน 5,350,344.00 บาท ยอดซื้อจำนวน 4,989,338.55 บาท และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 แสดงรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 3,537,845.49 บาท รายจ่ายจากการซื้อสินค้าจำนวน 4,376,938.52 บาท จึงมีผลต่างระหว่างมูลค่าที่นำมารวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น จำนวน 1,724,467.00 บาท
          3. สท. กรุงเทพมหานคร ได้ไต่สวนข้อเท็จจริง และได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่า ผลต่างดังกล่าว เกิดจากรายได้ที่เกิดขึ้นก่อน จดทะเบียนตั้งบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า เป็นรายได้ของคณะบุคคลผู้ก่อตั้ง บริษัทฯ จึงไม่ได้นำรายได้ดังกล่าวไปยื่นแบบแสดง รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างใด
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ ได้นำรายได้จำนวน 1,724,467.00 บาท ไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30 สำหรับ เดือนภาษีเมษายน 2549 เป็นกรณี บริษัทฯ ได้ถือเอาประโยชน์จากการขายสินค้าที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล จึงถือได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้สัตยาบันสำหรับรายได้และรายจ่ายจากการซื้อขายสินค้าที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทำไว้และมีผลผูกพันบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนนิติบุคคล มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขตู้: 72/36533

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020