เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4023
วันที่: 26 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีตราสารสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการให้บริการศูนย์บริหารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ขาย ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญารับจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ กับธนาคารฯ โดยสัญญา ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้
          1. บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ CA - System Management ประกอบด้วย Database, Network, Service - Maintenace (Database, Network )
          2. บำรุงรักษา HDS 8888 with Controller
          3. บำรุงรักษา TANDEM S7805 ( Production)
          4. บำรุงรักษา TANDEM S7803 ( Development )
          5. บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ BASE24, ICE & GoldenGate
          6. บำรุงรักษา CA - System Automation
          7. บำรุงรักษา CA - Upgrade from 1300 MIPS to 1560 MIPS
          ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ธนาคารฯ จะแจ้งปัญหาขัดข้อง หรือชำรุดบกพร่อง และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ มาทำการตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาทำงานของธนาคารฯ และจะรายงานผลให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่วันให้บริการ โดยบริษัทฯ จะซ่อมแซมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          บริษัทฯ ได้รับค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 23 ล้านบาท หากคู่สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาหรือละเว้นการปฏิบัติตามสัญญาแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าปฏิบัติผิดสัญญาทั้งหมด คู่สัญญาอีก ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาและธนาคารฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา บริษัทฯ ต้อง จ่ายคืนค่าจ้างตามสัดส่วนระยะเวลาการบริการที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
          จากข้อเท็จจริงข้างต้น บริษัทฯ ขอทราบว่า การทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ ทำสัญญารับจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์กับธนาคารฯ ตามสัญญาลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ซึ่งข้อตกลงในสัญญาสรุปได้ว่า
          1. ตามข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5 ของสัญญา บริษัทฯ จะให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาขัดข้อง หรือชำรุดบกพร่อง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ มาทำการตรวจสภาพและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับธนาคารฯ ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ
          2. ตามข้อ 6. ของสัญญา บริษัทฯ ตกลงจะซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าแรงและค่าอะไหล่ของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น
          จากข้อสัญญาตาม 1. และ 2. จึงเห็นได้ว่าคู่สัญญามีวัตถุประสงค์ต้องการผลสำเร็จของงานที่ได้กระทำตามสัญญาเป็นสำคัญ สัญญาดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นตราสารที่ อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36633

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020