เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3447
วันที่: 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีตราสารประเภทใบมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย: ตราสาร 7. (ข) แห่งบัญชีอากรแสตมป์
ข้อหารือ          กรณีปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนั้นเข้าลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามลักษณะแห่งตราสาร 7(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เนื่องจากในทางปฏิบัติยังมีการดำเนินการแตกต่างกันสำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลหลายคน กระทำการมากกว่าครั้งหนึ่งว่า ต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท หรือต้องปิดอากรแสตมป์เป็นรายบุคคลคนละ 30 บาท สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า หนังสือมอบอำนาจซึ่งมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยบุคคลหลายคนร่วมกัน กระทำการหรือกระทำกิจการแยกกันได้ ต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท หรือปิดอากรแสตมป์เป็นรายบุคคลคนละ 30 บาท หรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีการทำตราสารในลักษณะใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแห่งตราสารตาม 7 แห่งบัญชีอากรแสตมป์ต้องเสียค่าอากร แสตมป์ ดังต่อไปนี้
          1. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท
          2. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
          3. การมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตาม รายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจค่าอากรแสตมป์คนละ 30 บาท
เลขตู้: 72/36589

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020