เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3323
วันที่: 1 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการหาแหล่งจัดซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งผลการบริการไปใช้ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร์
ข้อหารือ          บริษัท A (บริษัทฯ) จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการให้บริการหาแหล่งจัดซื้อสินค้ารวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ สินค้าในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้แก่บริษัท B (บริษัทในเครือ) ในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีขอบข่าย การดำเนินงาน ดังนี้
          1. บริการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและแหล่งจัดซื้อสินค้า ที่สามารถผลิตสินค้าตามที่บริษัทในเครือในต่างประเทศต้องการ โดยบริษัทฯ จะส่งมอบข้อมูลที่ได้มาให้แก่บริษัทในเครือเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้ผลิตสินค้าและปริมาณที่ต้องการ
          2. บริการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณของสินค้า และการบรรจุหีบห่อก่อนการส่งออกให้เป็นไปตามความต้องการของ บริษัทผู้สั่งซื้อ แล้วรายงานผลการตรวจสอบไปให้บริษัทผู้สั่งซื้อในต่างประเทศ
          3. ในการให้บริการดังกล่าว บริษัทฯ จะคิดค่าบริการจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดบวกด้วยค่าบริการเป็นอัตราร้อยละ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าว มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทในเครือเป็นรายปี และบริษัทฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ไปเรียก เก็บเงินจากบริษัทในเครือ หลังจากนั้น บริษัทในเครือจะโอนเงินค่าบริการมาให้บริษัทฯ
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ให้บริการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและแหล่งจัดซื้อสินค้าตามที่บริษัทในเครือต้องการ โดยจะส่งมอบข้อมูล ที่ได้มาให้แก่บริษัทในเครือเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้ผลิตสินค้าและปริมาณที่ต้องการ และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณของ สินค้า และการบรรจุหีบห่อ ก่อนการส่งออก แล้วรายงานผลการตรวจสอบไปให้บริษัทผู้สั่งซื้อในต่างประเทศนั้นหากการให้ บริการดังกล่าว กระทำในประเทศไทย และได้ส่งผลการบริการให้แก่ผู้รับบริการในต่างประเทศเพื่อการใช้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการในนามของบริษัทฯ ย่อมได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตาม มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 72/36573

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020