เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3602
วันที่: 13 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้าของสำนักงานชั่วคราวในโครงการจัดสรรที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/7 และมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อขาย จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เนื่องจากมีรายได้จากค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขอเพิ่มสำนักงานสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโครงการพัฒนา จัดสรรที่ดินเพื่อขาย
          เนื่องจากพื้นที่ของโครงการบางส่วนยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ และบางส่วนขายไปแล้ว บริษัทฯ จึงยังต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรวมทั้งค่าไฟฟ้าทั้งหมดก่อน แล้วเรียกเก็บจากผู้ใช้ ที่อยู่ในโครงการที่ขายไปแล้ว
          บริษัทฯ มีมิเตอร์ไฟฟ้า 3 แห่ง อยู่ภายในโครงการก่อสร้างเพื่อใช้ร่วมกัน มิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นชื่อของบริษัทฯ ทั้งหมด แต่ที่อยู่ของสำนักงานซึ่งระบุในใบกำกับภาษีของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) ผู้ให้บริการ แตกต่างกัน 3 ฉบับ ดังนี้ คือ
          1. เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ สร้างสำนักงาน ชั่วคราวขึ้นเพื่อรอการขายและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานก่อสร้างระหว่างรอการขาย
          2. เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาล 12 ถนนสุขุมวิท กม.166 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ซึ่งเป็น ที่ตั้งสำนักงานสาขาที่จดทะเบียน
          3. หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาล 12 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นมิเตอร์ชั่วคราวระหว่างก่อสร้างที่ตั้งอยู่ที่ดิน ภายในโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ สร้างสำนักงานชั่วคราวขึ้นเพื่อรอการขายและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานก่อสร้างระหว่าง รอการขาย
          จำนวนค่าไฟฟ้าที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บจากผู้ใช้ มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ติดตั้งในที่ดินของบริษัทฯ เพื่อใช้ร่วมกันใน โครงการคือ ไฟถนนในโครงการ และไฟเข้าบ้านแต่ละหลังในโครงการ บริษัทฯ จึงได้บันทึกใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของ สำนักงานใหญ่ และบริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางและนำส่งภาษีขายต่อกรมสรรพากรในนามของ สำนักงานใหญ่
          บริษัทฯ จึงหารือว่า บริษัทฯ สามารถใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อของบริษัทฯ และที่อยู่ของสถานประกอบการสาขาและ สำนักงานชั่วคราวตามที่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ออกให้เป็น ภาษีซื้อของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนสำนักงานสาขา ย่อมถือได้ว่าสาขาเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ สาขาจึงเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดสาขา แต่บริษัทฯ ต้องแจ้งการเปิดสาขาเพิ่มเติมตามมาตรา 85/7 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร กรณีที่บริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ออกให้นั้น ระบุชื่อและที่อยู่ของ สำนักงานสาขา ก็ให้ถือเป็นภาษีซื้อของสำนักงานสาขาที่ได้รับใบกำกับภาษี และสามารถนำไปใช้เป็นภาษีซื้อสำหรับสำนักงาน สาขานั้น
          2. กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีที่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ออกให้ โดยระบุชื่อของบริษัทฯ แต่ที่อยู่ในใบกำกับภาษี เป็นที่อยู่ของสำนักงานชั่วคราวที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ขอติดตั้งในที่ดินของบริษัทฯ เพื่อใช้ร่วมกันในโครงการก่อสร้าง เนื่องจากสำนักงานชั่วคราว ที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แห่ง ประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
เลขตู้: 72/36604

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020