เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3843
วันที่: 20 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(1)(2) มาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการให้ความช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินเฉพาะในประเทศไทย ให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการทางการ แพทย์โดยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ให้บริการการประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยบริษัทฯ จะเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล (call center) ให้ความช่วยเหลือใน เรื่องการใช้สิทธิเรียกร้อง และการจัดการงานเอกสารทางด้านการรับเงินตามสัญญาประกันภัย บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการกับ บริษัทในต่างประเทศ โดยมีการกำหนดการชำระค่าบริการเป็นสกุลเงินยูโร นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาทำสัญญา ทางธุรกิจกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม สัญญาที่ได้ทำกับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
แนววินิจฉัย          เนื่องจากมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 กำหนดให้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่มีสิทธิยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
          (1) ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
          (2) ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ แต่ไม่เป็น ไปตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด จึงไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
          การให้บริการของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ไม่เข้าลักษณะเป็นบริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้ บริการนั้นในต่างประเทศ หากแต่เป็นบริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้ใช้บริการในราชอาณาจักร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิ ขออนุมัติจัดทำใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36623

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020