เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./4070
วันที่: 27 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลในประเทศไทย เช่น ข้อมูลของทางราชการ ข้อมูลกฎหมายของ ประเทศไทย และทำการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด โดยจัดทำข้อมูลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้ลูกค้าในต่างประเทศ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้านำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ไม่ได้นำกลับมาใช้ในประเทศไทย บริษัทฯ คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงที่ทำงาน หรือรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญารับจ้างทำของ ลิขสิทธิ์ในข้อมูลเป็นของบริษัทฯ และลูกค้าร่วมกัน และบริษัทฯ ไม่มีสิทธินำข้อมูลไปขายหรือให้บุคคลอื่นใช้บริการ บริษัทฯ ขอทราบว่า การประกอบกิจการของ บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 หรือได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างทำของ โดยให้บริการข้อมูลของทางราชการ ข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย และ ทำการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ โดยจัดส่งข้อมูลให้กับลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากบริษัทฯ ส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ลูกค้าผู้รับบริการซึ่งอยู่ในต่างประเทศใช้ในต่างประเทศทั้งหมด เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ บริษัทฯ ย่อมได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตาม มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นใน ต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 72/36634

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020