เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3360
วันที่: 27 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 มาตรา 86/6 มาตรา 77/1(20) มาตรา 85/7 วรรคหนึ่ง มาตรา 40(8) และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัทฯ ได้จัดหารถกอล์ฟมาให้บริการในสนามกอล์ฟของบริษัท ก. ตามสัญญาสัมปทานรถกอล์ฟระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ก.
          2. ในการนำรถกอล์ฟไปให้บริการในสนามกอล์ฟของบริษัท ก. บริษัทฯ ได้นำใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกในนามของ บริษัทฯ ไปฝากไว้ที่ บริษัท ก. เมื่อมีผู้มาใช้บริการรถกอล์ฟ บริษัท ก. จะนำใบกำกับภาษีอย่างย่อมอบให้กับผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งรับเงินค่าใช้บริการ และรวบรวมใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ได้ออกไป พร้อมทั้งค่าใช้บริการรถกอล์ฟ ให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนร้อยละ 40 ของค่าใช้บริการรถกอล์ฟให้แก่บริษัท ก. โดยบริษัท ก. จะออกใบกำกับภาษีและ ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่บริษัทฯ
          3. โดยปกติมีผู้มาใช้บริการรถกอล์ฟประมาณ 60 รายต่อวัน หรือประมาณ 1,000 รายต่อเดือน
          4. บริษัทฯ ได้หารือดังนี้
               4.1 บริษัทฯ สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่
               4.2 เงินที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่บริษัท ก. เป็นจำนวนร้อยละ 40 ของค่าใช้บริการรถกอล์ฟ บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ของเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่
                4.3 ในกรณีที่บุคคลธรรมดามาใช้บริการ บุคคลธรรมดานั้นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าใช้บริการรถกอล์ฟหรือไม่
แนววินิจฉัย          1. การให้บริการรถกอล์ฟตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก บริษัทฯ มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เว้นแต่ผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ให้บริการย่อมมีหน้าที่ต้องจัดทำ ใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 32) เรื่อง กำหนดลักษณะและ เงื่อนไขของการประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะปลีกหรือประกอบกิจการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคล จำนวนมาก ให้เป็นกิจการค้าปลีกตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535
          2. กรณีที่บริษัทฯ ใช้สถานที่ของบริษัท ก. ในการประกอบกิจการเพื่อให้บริการรถกอล์ฟเป็นประจำ เข้าลักษณะเป็น สถานประกอบการที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องแจ้งเปิด สถานประกอบการเพิ่มเติม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามมาตรา 85/7 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
          3. กรณีที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจำนวนร้อยละ 40 ของค่าใช้บริการรถกอล์ฟที่ได้รับจากลูกค้า ให้แก่บริษัท ก. เข้า ลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของ เงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
          4. กรณีที่บุคคลธรรมดาจ่ายเงินค่าใช้บริการรถกอล์ฟให้กับบริษัทฯ บุคคลธรรมดาผู้จ่ายเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
เลขตู้: 72/36580

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020