เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3546
วันที่: 12 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีของดหรือลดเงินเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้เลิกจ้าง และได้จ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินได้ เพื่อการเลิกจ้างตามวิธีคำนวณของนายจ้างเป็นจำนวนเงิน 17,084,951.57 บาท และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 5,830,197.02 บาท แต่บริษัทฯ ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 (ยังไม่ได้ชำระเงินเพิ่ม) ซึ่งเป็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร ระหว่างผู้ให้บริการรับช่วงจัดทำเงินเดือนกับพนักงานของบริษัทฯ จึงทำให้มิได้นำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา โดยบริษัทฯ ไม่ได้ มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษีแต่ประการใด บริษัทฯ จึงขอให้กรมสรรพากรลดหรืองดเงินเพิ่มให้ด้วย
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายในกำหนดเวลา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ รับช่วงจัดทำเงินเดือนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ ต้องเสีย ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่มดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้งดหรือลดได้ แต่อย่างใด
เลขตู้: 72/36601

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020