เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4122
วันที่: 28 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับรู้รายได้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) มาตรา 77/1(10) มาตรา 78/1(1) มาตรา 79 และมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรีมีกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกค้า (ผู้บริโภค คนสุดท้าย) ซื้อสินค้าครบ 500 บาทจะได้รับคูปอง 1 ใบ เพื่อใช้ในการชิงรางวัล package ทัวร์ท่องเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่าที่นั่งละ 20,600 บาท จึงหารือว่า
          1. บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 จากลูกค้าที่ได้รับรางวัล จากการชิงโชคหรือไม่ และการแจก รางวัลให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมูลค่าของฐานภาษีที่นำมาคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ มูลค่าของรางวัลที่บริษัทจัดหามาเพื่อแจกรางวัลให้แก่ลูกค้า ถูกต้องหรือไม่
          2. บริษัทมีสิทธินำรายจ่ายที่บริษัทได้จ่ายไปสำหรับรางวัล Package ทัวร์ท่องเที่ยว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีที่บริษัทแจกรางวัล Package ทัวร์ท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้านั้น เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลนั้น ตามข้อ 9 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และการแจกรางวัลดังกล่าวแก่ลูกค้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตาม มาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมูลค่า ของฐานภาษีที่นำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ต้นทุนสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ซื้อมา ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีบริษัทมีรายจ่ายในการซื้อรางวัล Package ทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการขาย รายจ่ายดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36637

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020