เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3495
วันที่: 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ
ข้อหารือ          นาย น.นำเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ทำตั้งแต่ปี 2542 ปี 2544 และปี 2546 ไปใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเห็นว่า ได้รับยกเว้นตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า เงินได้ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด จึงขอทราบว่า ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้กระทำก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          การยกเว้นเงินได้ตามข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นั้น ให้ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้เฉพาะ กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตที่ได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัย ที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เท่านั้น กรณีการจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม หาก เป็นกรมธรรม์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำไปใช้คำนวณในการยกเว้นภาษีได้
เลขตู้: 72/36593

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020