เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3641
วันที่: 14 พฤษภาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับเงินค่าเช่าล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. คณะบุคคล พ. (คณะบุคคลฯ) ทำสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับธนาคารฯ โดยได้รับค่าตอบแทนสิทธิ การเช่า จำนวนเงิน 18,000,000 บาท ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ซึ่งมีระยะเวลาการเช่า 25 ปี
          2. คณะบุคคลฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 สำหรับปีภาษี 2550 และได้ยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 93 ปี 2550 ถึงปี 2575 (รวม 26 ฉบับ) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
          3. คณะบุคคลฯ ได้ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ประจำปีภาษี 2550 ถึงปีภาษี 2575 ออก ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งกรมสรรพากรได้พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ของ คณะบุคคลฯ ออกไปตามที่ร้องขอ
          จึงขอทราบว่า
          1. การเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าเช่ารับล่วงหน้าประจำปีภาษี 2551 ถึงปีภาษี 2575 จะต้องทำการ ประเมินภาษีตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ เนื่องจากผู้เสียภาษีได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 เป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งจำนวนภาษีที่ต้องประเมินมีจำนวนเท่ากับภาษีที่ชำระไว้แล้ว
          2. การเรียกเก็บภาษีเงินได้จากค่าเช่ารับล่วงหน้า จะต้องประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้ที่ได้รับแล้วทั้งจำนวนเป็นภาษีของปี ที่ได้รับเงินได้นั้น
          3. กรณีจะต้องทำการประเมินภาษี ต้องนำภาษีเงินได้ที่ชำระไว้แล้วตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาเครดิตภาษีทั้งจำนวน ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          คณะบุคคลฯ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในปี 2550 คณะบุคคลฯ มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าว ทั้งจำนวนมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปีที่ได้รับเงินได้นั้นๆ หรือจะขอรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งวางหลักว่า ผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเงินได้ดังกล่าวตามจำนวนปีของอายุการเช่า โดยจะต้องยื่นรายการ เงินได้และชำระภาษีเงินได้เป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น กรณีคณะบุคคลฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ประจำปีภาษี 2550 ถึงปีภาษี 2575 และชำระภาษีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงมิใช่การยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจทำการประเมินเรียกเก็บ ภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้จาก เงินได้ที่ได้รับแล้วทั้งจำนวนเป็นภาษีของปีที่ได้รับเงินได้นั้น แต่เนื่องจากคณะบุคคลฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 และชำระภาษี ของแต่ละปีไว้แล้ว จึงให้นำภาษีที่ชำระดังกล่าวเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีตามการประเมินได้
เลขตู้: 72/36606

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020