เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4899
วันที่: 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานชาวต่างชาติซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแม่ที่ต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ ในประเทศไทย และได้รับเงินเดือนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศอีกด้วย บริษัทฯ จึงขอทราบว่า พนักงานชาวต่างชาติจะต้องนำเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทแม่ในต่างประเทศมารวมกับเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วยหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทแม่เข้ามาทำงานให้บริษัทฯ ในประเทศไทย ชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องนำเงินได้ทั้งที่จ่ายจากบริษัทฯ และจากบริษัทแม่ในต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยเพราะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย ไม่ว่าจะนำเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทแม่เข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36681

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020