เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6251
วันที่: 6 สิงหาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ มีความประสงค์จะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันและผู้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทฯ ได้หรือไม่
          2. ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายแทนกรรมการ ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทฯ ได้หรือไม่ 3. ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายแทนกรรมการ ถือเป็นเงินได้ของกรรมการหรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีตาม 1. และ 2. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ ได้จ่ายแทนกรรมการของบริษัทฯ หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่าย ให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเป็นการทั่วไป ตามระเบียบสวัสดิการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวล รัษฎากร
          2. กรณีตาม 3. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายแทนกรรมการของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรรมการต้องนำเงินได้พึงประเมิน ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36776

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020