เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6275
วันที่: 6 สิงหาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าบริการให้บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย:มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน
ข้อหารือ          สำนักงานฯ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ โดยทำข้อตกลงจัดจ้างที่ปรึกษา (Agreement for Engagement of Consultant) (ข้อตกลงฯ) กับบริษัทฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ สำนักงานฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ โดยสาระสำคัญแห่งข้อตกลงฯ มีดังนี้
          1. บริษัทฯ ตกลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน (Investment promotion activities) ให้กับ สำนักงานฯ ในแคว้นต่างๆ ที่สำคัญ ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อชักจูงนักลงทุนจากประเทศออสเตรเลียให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
          2. บริษัทฯ ตกลงจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศ ออสเตรเลียที่มีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะต้องรายงานผลการประชุมดังกล่าวให้ สำนักงานฯ ทราบ ทุกระยะ
          3. บริษัทฯ ตกลงจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียให้กับ สำนักงานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านรถยนต์ เหมืองแร่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานทางเลือก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ สำนักงานฯ เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
          4. บริษัทฯ ตกลงจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมชักจูงการลงทุนโดยต้องเชิญสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย มาร่วมทำข่าวด้วย
          5. บริษัทฯ ต้องติดตามผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนและผลจากการประชุมร่วมต่างๆ ทุกระยะ และกรณีที่ สำนักงานฯ ร้องขอ บริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ สำนักงานฯ ด้วย
          6. สำนักงานฯ จะจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย
          อนึ่ง กิจกรรมชักจูงการลงทุน และการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบข่ายแห่งข้อตกลงฯ จะดำเนินการภายในประเทศ ออสเตรเลียทั้งสิ้น สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า สำนักงานฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศกับ สำนักงานฯ หากการให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่มีการถ่ายทอด ความรู้ที่เป็นวิทยาการ หรือ ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพาณิชยกรรม ค่าตอบแทนจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นการรับจ้างทำของ เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ และเมื่อบริษัทฯ มิได้ให้คำปรึกษาโดยผ่านสถานประกอบการถาวรใน ประเทศไทย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย และผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ในการหักภาษีจาก เงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 7 แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศออสเตรเลีย เพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การให้บริการดังกล่าว มีการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นวิทยาการ (knowhow) หรือข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางพาณิชยกรรม ค่าตอบแทนจากข้อตกลง ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิ ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าว มีหน้าที่ในการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวล รัษฎากร และข้อ 12 แห่งความตกลงเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 72/36778

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020