เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6648
วันที่: 18 สิงหาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 ทวิ (3) และมาตรา 50 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มีสาขา จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ซอยอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
          2. สาขาที่ 1 ของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 เป็นเดือนละครั้ง ให้กับบริษัท ช. โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกับบริษัท ช. โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนสิทธิ สำหรับธุรกิจร้านค้าซีเล็ค ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไร ซึ่งการเรียกเก็บค่าตอบแทนสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ ต้องออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน ซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ จึงขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองดังกล่าว เป็น 1 ฉบับต่อเดือน โดยสรุปยอดรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของทั้งเดือน
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็น 1 ฉบับต่อเดือน โดยสรุปยอดรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของทั้งเดือน ให้กับบริษัท ช. เนื่องจากบริษัทฯ ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน ซึ่งมีจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการลด ภาระการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว จึงผ่อนผันให้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่าย เงินได้พึงประเมินประเภทค่าตอบแทนสิทธิสำหรับธุรกิจร้านค้าซีเล็ค ให้กับบริษัท ช. ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และให้ บริษัทฯ มีสิทธิออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็น 1 ฉบับต่อเดือน ได้ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 ทวิ วรรคสาม แห่ง ประมวลรัษฎากร แต่บริษัทฯ จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในทันทีทุกครั้งที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้องขอ
เลขตู้: 72/36797

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020