เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6646
วันที่: 18 สิงหาคม 2552
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สถาบัน ฬ. ได้มอบอำนาจให้พนักงานของสถาบันฯ ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ฬ. เพื่อยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ได้มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร แจ้งว่า หนังสือมอบอำนาจไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรได้ เพราะการมอบอำนาจจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมกับการติดอากรแสตมป์ ซึ่ง ฬ. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน ในกำกับของรัฐซึ่ง ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น จึงขอทราบว่า การจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้พนักงานดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ตาม มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณี ฬ. มอบอำนาจเป็นหนังสือให้พนักงานในสังกัดดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ฬ. เพื่อยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เข้าลักษณะแห่งตราสาร 7. ใบมอบอำนาจแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่โดยที่ ผู้มอบอำนาจ คือ ฬ. เป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 2551 ถือได้ว่า ฬ. เป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งกิจการของรัฐ ตาม มาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ฉะนั้น หาก ฬ. มิได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ ฬ. จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36796

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020