เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.13)/พ./2789
วันที่: 24 ธันวาคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการรวม 8 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ อาคารทั้ง 8 แห่งดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้ในการประกอบกิจการทั้งสองประเภท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าพื้นที่ส่วนใดใช้ สำหรับกิจการประเภทใด บริษัทฯ จึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามส่วนของรายได้ของปีที่ ผ่านมาของกิจการ
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการทั้ง 8 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้ พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หากบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับ กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่ สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วน ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535
เลขตู้: 72/37086

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020