เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10395
วันที่: 21 ธันวาคม 2552
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ตราสารใบมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย: ตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ข้อหารือ          ในการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นจะมีการทำหนังสือมอบอำนาจจาก ผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการ ตั้งแต่การแต่งตั้งทนายความ จนถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในชั้นบังคับคดี จึงขอหารือว่า การปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวหรือมากกว่าครั้งเดียว มีหลักเกณฑ์ในการปิดอากรแสตมป์อย่างไร และต้องปิดอากรแสตมป์เป็นจำนวนเท่าใด
แนววินิจฉัย          กรณีการทำตราสารในลักษณะใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ ดังต่อไปนี้
          1. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท
          2. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
          3. การมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจ ค่าอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท
          ยกเว้นใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
เลขตู้: 72/37053

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020