เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10394
วันที่: 21 ธันวาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 178)
ข้อหารือ          ป. ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) กับบริษัท ศ.จำกัด (บริษัทฯ) จำนวน 1 แปลง ในบริเวณ หมู่บ้าน ศ. ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นมาก่อนแล้ว แต่บริษัทฯ แจ้งว่า จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ป. ดังนั้น ป. จึงขอทราบว่า กรณีเจ้าของที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ให้แก่ ป. โดยตรง กับกรณีที่เจ้าของที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จึงจะจดทะเบียนโอนให้แก่ ป. อีกทอดหนึ่ง กรณีใดจะถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 1(1) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และจะต้องใช้เอกสารใดประกอบการขอยกเว้นภาษีในกรณีดังกล่าว
แนววินิจฉัย          การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดใน อาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)ฯ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นั้น จะต้องเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เคย ผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดมาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น หากที่ดินจัดสรรและสิ่งปลูกสร้าง ที่ ป.ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ นั้น ยังไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมถือ ได้ว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่เคยผ่านการจดเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ตามข้อ 1(1) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว และหนังสือรับรองที่จะใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ว่า มีการจ่ายเงินค่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้ซื้อ และต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 72/37052

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020