เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10113
วันที่: 4 ธันวาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีวัดเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          วัดเขาหารือว่ากรณีที่วัดเขาฯ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2529 โดยมีตราตั้งเจ้าอาวาส ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น วัดเขาฯ เข้าลักษณะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ที่บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำหลักฐานที่วัดเขาฯ ออกให้ มาหักลดหย่อนหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          เนื่องจากวัดเขาฯ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ วัดเขาฯ จึงมีฐานะเป็นวัดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำหลักฐานที่วัดเขาฯ ออกให้ มาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
เลขตู้: 72/37039

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020