เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10408
วันที่: 21 ธันวาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(4) มาตรา 56 และมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ได้ซื้อที่ดิน โดยมีเสาไฟฟ้าแรงสูง 2 ต้น ติดตั้งอยู่ และได้ปรับปรุงพื้นที่โดยถมที่และเทคอนกรีต เพื่อ สร้างที่พักอาศัย และโกดังเก็บสินค้า ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประกาศปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บางประกง - บางพลี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าและรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยไม่มีการประกาศเวนคืนที่ดิน กฟผ. ได้ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีขนาดใหญ่ 1 ต้น และเสาไฟฟ้าชั่วคราว 16 ต้น นอกจากนี้ กฟผ. จะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่เดิม 2 ต้น นาย ก. ไม่ได้ทำสัญญา ยินยอมในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และได้เรียกร้องค่าทดแทนจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ รวมถึงการที่ไม่สามารถ ปลูกสิ่งก่อสร้างตลอดแนวใต้สายส่งไฟฟ้า รวมถึงส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม 2 ต้น ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ นาย ก. ได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า นาย ก. จึงขอทราบว่า กรณีดังกล่าวจะต้องเสียภาษีหรือไม่ และ หักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด
แนววินิจฉัย          กรณีเงินค่าทดแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่นาย ก. เนื่องจากการถูกรอนสิทธิในที่ดินที่ถือครองดังกล่าว ไม่ใช่เงินค่าทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นาย ก. จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 (29) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 และ เงินค่าทดแทนที่นาย ก. ได้รับดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กฟผ. ผู้จ่าย เงินได้มีหน้าที่คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50(4) แห่งประมวลรัษฎากร นาย ก. ผู้ได้รับเงินได้พึงประเมิน ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 8 ทวิ แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
เลขตู้: 72/37065

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020