เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10844
วันที่: 17 ธันวาคม 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม วางผัง และบริหารงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้รับจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ศูนย์ฝึกจำลอง และ โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท I ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานอยู่กรุงวอชิงตันดีซี ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศูนย์ซ่อมอากาศยาน เพื่อ ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดและการเงิน โดยมีขอบเขตการให้บริการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้
          1 ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์การตลาด
               - สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมีในสนามบินภูมิภาค เช่น ศูนย์ซ่อม / ศูนย์ฝึกบิน
               - ศูนย์ซ่อมอากาศยานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
               - ปริมาณสูงสุดที่จะรองรับได้
               - ประเภทของการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
               - เครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับศูนย์ซ่อม
               - สายการบินที่ใช้บริการศูนย์ซ่อม
               - ประมาณการตัวเลขทางการเงิน รวมทั้งประมาณเรื่องรายได้
          2. สิ่งอำนวยความสะดวก
               - ข้อกำหนดในส่วนของประเภทบริการที่ต้องมี และองค์ประกอบในส่วนของสถาปัตยกรรมที่ต้องมี
          3. การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
               - มูลค่าในการลงทุน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ ค่าก่อสร้าง และค่าดำเนินการ
               - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
               - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
          4. การประมาณการรายได้
               - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
               - รายได้จากการตรวจซ่อมเครื่องบินทั้งที่ถึงกำหนด และไม่ได้กำหนด
               - รายได้จากการซ่อมแซม
               - รายได้จากบริการอื่นๆ
          บริษัท I ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นจะให้คำปรึกษา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินค่าที่ปรึกษา ให้แก่บริษัท I เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากกำไรธุรกิจ หรือค่าสิทธิ และบริษัทฯ ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย          หากบริษัท I ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ โดยเนื้อหาและขอบเขตแห่งสัญญาไม่มีการให้แผนผัง สูตรหรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ เงินได้ จากการให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการรับทำงานให้ ถือเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วน ที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และเมื่อบริษัท I มิได้ให้บริการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ในการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
          แต่อย่างไรก็ตาม หากเนื้อหาและขอบเขตของสัญญาบริการดังกล่าว ครอบคลุมถึงเรื่องการให้แผนผัง สูตรหรือกรรมวิธีลับ หรือสิทธิในการใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 12 แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ
เลขตู้: 72/37093

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020