เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 176)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสด
ยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
ในประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

--------------------------------------------------

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 (17) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 486) พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1 เป็นการขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

                       ข้อ 2 การขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ตามข้อ 1 ต้องขายให้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ โรงเรียน ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยผลิตภัณฑ์นมที่บรรจุกล่อง หรือ ภาชนะอื่นใดต้องมีข้อความว่า “ห้ามจำหน่าย” ไว้ด้วย

                       ข้อ 3 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ 1 ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือการได้รับอนุญาตให้ผลิตอาหารประเภทนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ

                       ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการขายนมสดพาสเชอไรซ์และนมสดยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014