เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 183/2553
เรื่อง มอบอำนาจการออกใบผ่านภาษีอากรให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย
-----------------------------------------

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                         ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 114/2545 เรื่อง มอบอำนาจการออกใบผ่านภาษีอากรให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทย ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545

                         ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในการออกใบผ่านภาษีอากร และอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทย ในการยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือว่าคนต่างด้าวที่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรดังต่อไปนี้อยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และให้ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือส่วนบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) หรือหน่วยตรวจสอบสินค้าและจ่ายคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว (ท่าอากาศยานนานาชาติ) หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แล้วแต่กรณี
                                 (1) คนต่างด้าวผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีที่ค้างชำระหรือที่ต้องชำระตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินอยู่ก่อนหรือในขณะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
                                 (2) คนต่างด้าวผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้แทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย
                                 (3) คนต่างด้าวที่มีเงินได้พึงประเมินจากการเป็นนักแสดงสาธารณะในประเทศไทย ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ
                                 คำว่า “นักแสดงสาธารณะ” หมายความว่า นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
                                 (4) คนต่างด้าวที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชร หรือไข่มุก หรือที่ทำขึ้นใหม่
                                 กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าแบบแสดงรายการนำเข้า-ส่งออกอัญมณีตามที่กรมศุลกากรกำหนด เป็นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากร

                         ข้อ 3 มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น ออกใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ฉ มาตรา 4 สัตต และมาตรา 4 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร ให้คนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตาม (1) (2) และ (3) ของข้อ 2

                          ข้อ 4 มอบอำนาจให้บุคคลดังต่อไปนี้ ออกใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ฉ มาตรา 4 สัตต และมาตรา 4 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร ให้คนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตาม (4) ของข้อ 2
                                 (1) หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
                                 (2) สรรพากรพื้นที่สาขาสำหรับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีด่านศุลกากรตั้งอยู่ในเขตท้องที่ แต่ไม่มีหน่วยบริการของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตท้องที่

                         ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553
วินัย วิทวัสการเวช
(นายวินัย วิทวัสการเวช)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014