เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7112
วันที่: 15 กันยายน 2553
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประกอบกิจการขายส่งผลไม้สด โดยมีข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการ ดังนี้
          1. ซื้อผลไม้สดในประเทศ เพื่อส่งนอกประเทศ
          2. ซื้อผลไม้สดในประเทศ เพื่อขายในประเทศ
          3. นำเข้าผลไม้สด เพื่อขายในประเทศ
          4. ขายผลไม้สดที่ผ่านการตัดแต่ง ซึ่งบรรจุในภาชนะและ หีบห่อที่ผนึกมั่นคง เพื่อขายในประเทศ
          บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องน้ำ เพิ่มเติมจำนวน 1 หลังเพื่อขยายพื้นที่สำนักงานและรองรับแผน การดำเนินงานในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้า พนักงาน และได้รับอนุญาตแล้ว ในการก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณพื้นที่การใช้งานของอาคารสำนักงานแยกตาม กิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ กิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากอาคารสำนักงานใหม่ใช้เป็นอาคาร สำหรับทีมงานแผนกต่าง ๆ ซึ่งแบ่งแยก การบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น แผนกขาย แผนกปฏิบัติการ แผนกตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น บริษัทฯ จึงไม่ สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคารตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องน้ำ จากการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วน ของประมาณ การการใช้พื้นที่อาคารเป็นการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของแต่ละกิจการ เนื่องจากเหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องน้ำ เพิ่มเติมจำนวน 1 หลัง เพื่อขยายพื้นที่สำนักงานและรองรับ แผนการดำเนินงานในอนาคต ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ไม่ สามารถประมาณพื้นที่การใช้งานของอาคารสำนักงาน แยกตามกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ย ภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ กิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของรายได้ของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปหักออกจาก ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 73/37517

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020