เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7222
วันที่: 20 กันยายน 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ข้อกฎหมาย: ภาษีซ้อนฯ
ข้อหารือ          บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทผู้ขาย ซอฟท์แวร์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมรับบริการ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ซื้อขายซอฟท์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติ ของซอฟท์แวร์ดังกล่าว ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถ ติดตั้งเพียงครั้งเดียวต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง และมีกำหนดระยะเวลาการใช้งาน บริษัทฯ จึงขอทราบดังนี้
          1. กรณีบริษัทฯ ชำระค่าซอฟท์แวร์ดังกล่าวไปสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน ต้องนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ตามข้อ 12 วรรคสอง (ก) หรือร้อยละ 15 ตามข้อ 12 วรรคสอง (ข) แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และจากทุน
          2. กรณีมีการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเกินไป บริษัทฯ สามารถขอคืนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์จากสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมรับบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการใช้หรือสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ ตามข้อ 12 วรรคสอง (ก) แห่งความตกลงระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันฯ บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง ในอัตราร้อยละ 5 จากเงินได้พึงประเมิน ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
          2. หากบริษัทฯ ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน เงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียหรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย บริษัทฯ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่น รายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37523

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020