เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6468
วันที่: 26 สิงหาคม 2553
เรื่อง: การยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(14) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้หารือการยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนววินิจฉัย          เงินบำเหน็จดำรงชีพที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับตามมาตรา 46/1 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 เข้าลักษณะเป็นบำเหน็จดำรงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ กฎหมายว่าด้วยกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นไม่ ต้องนำเงิน บำเหน็จดำรงชีพมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2 (64) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
เลขตู้: 73/37484

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020