เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6262
วันที่: 19 สิงหาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2552 หักเงินบริจาคเพื่อสนับ สนุนการศึกษาในการสร้างอาคารเรียนให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 100,000 บาท โดยใช้สิทธิหักเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เป็นจำนวนเงิน 128,979.30 บาท นาย ก. จึงขอทราบว่า เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิหักเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินบริจาคดังกล่าว (100,000 - 64,489.65 = 35,510.35) มีสิทธินำมาหักลดหย่อนสำหรับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีนาย ก. ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในการสร้าง อาคารเรียนให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากเป็น การบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ เข้า ลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับ งินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) แห่ง ประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึง ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าว โดยไม่มีสิทธินำไปหักลดหย่อนสำหรับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่ง ประมวล รัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุน การศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 เงินบริจาคส่วนที่ เหลือนาย ก. มีสิทธินำไปหักลดหย่อนในฐานะเงินบริจาคกรณีทั่วไปได้ แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้ที่หัก ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนต่างๆ แล้ว ตาม มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37465

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020