เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6115
วันที่: 11 สิงหาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สมาคมฯ ได้จัดเก็บค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 1.0 จากผู้ขาย สินค้า (Supplier) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินค่านายหน้าให้กับผู้ขายสินค้า สมาคมฯ ขอทราบว่า
          1. สมาคมฯ มีสิทธิหักค่านายหน้าจากผู้ขายสินค้า ได้หรือไม่
          2. เงินค่านายหน้าที่สมาคมฯ ได้รับจะต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 10 ใช่หรือไม่
          3. ใบเสร็จรับเงินผู้ขายสินค้าได้รับจากสมาคมฯ ผู้ขาย สินค้านำไปเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีสมาคมฯ เป็นนายหน้าจากการขายสินค้าให้กับผู้ขายสินค้า และผู้ซื้อสินค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีภาระภาษีดังนี้
          1. กรณีตาม 1. สมาคมฯ มีสิทธิหักค่านายหน้าได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสมาคมฯ กับผู้ขายสินค้า
          2. กรณีตาม 2. เงินค่านายหน้าที่สมาคมฯ ได้รับ เข้าลักษณะ เป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่ง ประมวลรัษฎากร สมาคมฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับก่อนหัก รายจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามบัญชีอัตรา ภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากร
          3. กรณีตาม 3. ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ขายสินค้าได้รับจาก สมาคมฯ เนื่องจากผู้ขายสินค้าจ่ายค่านายหน้าให้สมาคมฯ หากรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล รัษฎากร ผู้ขายสินค้ามีสิทธินำมาใช้การคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 73/37463

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020