เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5768
วันที่: 2 สิงหาคม 2553
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สายการบินฯ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มีสำนักงานสาขา อยู่ในประเทศไทย เนื่องจากสายการบินฯ มีรายได้จากค่าตอบแทนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ สนามบินและดอกเบี้ย รับจากเงินฝากธนาคาร สายการบินฯ ไม่สามารถหาต้นทุนเพื่อนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ จึงขอ อนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่ง ประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย          สายการบินฯ มีรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้จากกิจการขนส่ง ระหว่างประเทศ ได้แก่ รายได้จากค่าตอบแทนในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร สายการบินฯ จะต้องนำรายได้จากค่าตอบแทนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินดังกล่าว มาคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่อนุมัติให้สายการบินฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหัก รายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ซึ่งไม่สามารถคำนวณหากำไร สุทธิได้
เลขตู้: 73/37432

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020