เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6114
วันที่: 11 สิงหาคม 2553
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสาขา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท น.ได้ซื้อห้องชุดจำนวน 20 ห้อง ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน และชั้นเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้เป็นสถานประกอบการ จำนวน 1 ห้อง ส่วนอีก 19 ห้องที่เหลือได้ให้บุคคลภายนอกเช่า และนำมาเป็น รายได้ของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกห้องชุดทั้ง 20 ห้องเป็นทรัพย์สินและมีการจัดทำระเบียนทรัพย์สินเรียบร้อย จึงขอหารือดังนี้
          1. บริษัทฯ ควรไปจดทะเบียนเพิ่มสาขา โดยนำห้องชุด 19 ห้อง ที่ให้เช่าไปจดทะเบียนเพิ่มสาขาทั้งหมด 19 สาขา คือ สาขาละ 1 ห้อง ซึ่งหากจดเพิ่มสาขาบริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 แยกเป็น รายสาขา หรือยื่นแบบ ภ.พ. 06 ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
          2. หากบริษัทฯ ไม่จดเพิ่มสาขา บริษัทฯ ก็จะต้องดำเนิน การแก้ไขที่อยู่ของสถานประกอบการ โดยให้ระบุเลขที่ห้องชุดอีก 19 ห้องใส่เป็นที่อยู่ของสถานประกอบการด้วย
แนววินิจฉัย          "สถานประกอบการ" ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวล รัษฎากร หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการ เป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือ เก็บสินค้าเป็นประจำด้วย ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริง หากบริษัทฯ มิได้ใช้ห้องชุด 19 ห้องดังกล่าว เพื่อประกอบกิจการเป็นประจำ ย่อมไม่ เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสาขาเพิ่มเติมแต่อย่างใด้
เลขตู้: 73/37462

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020