เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7193
วันที่: 6 กันยายน 2554
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17) ของกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 126 ข้อ 2(36)
ข้อหารือ          การไฟฟ้าฯ มีข้อบังคับ ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2517 "ข้อ 33 การกำหนดเกษียณอายุของพนักงาน และการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หรือจะต่ออายุการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดเกษียณอายุผู้ทำงานในองค์การของรัฐ ......ถ้ามิได้มีการสั่งต่ออายุการปฏิบัติงาน ภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณในปีที่ผู้นั้นครบเกษียณอายุ" ต่อมา การไฟฟ้าฯ ได้มีข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 ของระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2517 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป โดยแก้ไขการกำหนดเกษียณอายุของพนักงานมี 2 กรณี ดังนี้
          1. เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
          2. เกษียณอายุก่อนครบกำหนด 60 ปีบริบูรณ์ ตามข้อตกลงที่การไฟฟ้าฯ กำหนด โดยการไฟฟ้าฯ และพนักงานมีข้อตกลงร่วมกัน และพนักงานต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนดเมื่อข้อบังคับการไฟฟ้าฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 มีผลใช้บังคับแล้ว การไฟฟ้าฯ ได้กำหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศการไฟฟ้าฯ เรื่องโครงการร่วมใจจากองค์กรประจำปีงบประมาณ 2551 และประจำปีงบประมาณ 2553 โดยพนักงานได้ลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรกับการไฟฟ้าฯ (ซึ่งเป็นการออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์) การสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ในขณะที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีการไฟฟ้าฯ ได้แก้ไขการกำหนดเกษียณอายุของพนักงานมี 2 กรณี ดังนี้
          1. เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
          2. เกษียณอายุก่อนครบกำหนด 60 ปีบริบูรณ์ ตามข้อตกลงที่การไฟฟ้าฯ กำหนด โดยการไฟฟ้าฯ และพนักงานมีข้อตกลงร่วมกัน และพนักงานต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนด
          เมื่อข้อบังคับการไฟฟ้าฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 33 มีผลใช้บังคับแล้ว การไฟฟ้าฯ ได้กำหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศการไฟฟ้าฯ เรื่องโครงการร่วมใจจากองค์กรประจำปีงบประมาณ 2551 และประจำปีงบประมาณ 2553 โดยพนักงานได้ลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรกับการไฟฟ้าฯ (ซึ่งเป็นการออกจากงานเพราะเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์) การสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ในขณะที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
เลขตู้: 74/37860

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020