เมนูปิด
SME
  
 
  
 

1. ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง

 

3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

 

4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

 

7. มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

8. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

 

9. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME (มาตรการพี่ช่วยน้อง)

 

10. มาตรการช่วยเหลือ SME จากผลกระทบ COVID-19

  
  
  
  
  
 
 
กองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  
 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2021