เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 191)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับ
การนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก
และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่
ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่


                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 556) พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุกและสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้

                             ข้อ 1 กรณีการนำเข้าพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ มาเพื่อขาย ที่จะได้รับ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้นำเข้าอัญมณีดังกล่าวมาเพื่อขาย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
                                     (1) ต้องไม่เป็นการนำเข้าอัญมณีดังกล่าว มาเพื่อใช้ในกิจการของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิใช่การนำเข้ามาเพื่อขาย
                                     (2) ต้องไม่เป็นการนำเข้าอัญมณีดังกล่าว มาเพื่อการรับจ้างเจียระไนหรือการรับจ้างผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับหรือของใช้ใดๆ
                                     (3) ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540
                                     (4) ต้องนำเข้าอัญมณีดังกล่าว มาพร้อมกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและต้องยื่นแบบแสดงรายการ การนำเข้า ส่งออก อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน พร้อมกับแสดงสินค้าอัญมณีดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

                             ข้อ 2 กรณีการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายอัญมณีดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540

                             ข้อ 3 กรณีผู้นำเข้าอัญมณีมาเพื่อขายหรือผู้ขายอัญมณี ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้นำเข้าอัญมณีมาเพื่อขายหรือผู้ขายอัญมณีไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าอัญมณีมาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีดังกล่าว

                             ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014