เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10342
วันที่: 7 ธันวาคม 2559
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย กรณีนิติบุคคลอาคารชุดได้รับดอกเบี้ย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า นิติบุคคลฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในการดำเนินงาน นิติบุคคลฯ ได้นำเงินกองทุนหรือเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมในอาคารชุด ไปฝากหรือซื้อตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงิน และจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย นิติบุคคลฯ ขอหารือว่า ดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนำเงินกองทุนหรือเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปฝากหรือซื้อตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงิน จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 79/40261

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020