เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 93แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีPDF | ZIP
2ภ.ง.ด.94แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
2.ล.ย.04-1หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพPDF | ZIP
3.

-

ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8)PDF | ZIP
4.

-

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติม ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94PDF | ZIP
5.

-

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษีPDF | ZIP
6.

-

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94PDF | ZIP
7.

-

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94PDF | ZIP

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2021