เมนูปิด

ประเภทของใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

   1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

   1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่

   1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

   (1) ใบเพิ่มหนี้

   (2) ใบลดหนี้

   (3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

   (4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Print This Page Print File

ปรับปรุงล่าสุด: 26-12-2020