เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นไปโดยถูกต้อง กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเพื่อทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

 

                ”ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ประสงค์จะรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตั้งอยู่ก็ได้”

( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป )

 

                ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามข้อ 1 โดยแสดงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี้

                        (1) ภาพถ่ายเอกสารการจัดตั้งและวัตถุประสงค์หลักในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม

                        (2) ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                        (3) ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคล-ธรรมดา)

                        (4) รายชื่อนักวิจัยและประวัติโดยละเอียด (ให้แยกระหว่างนักวิจัยที่เป็นพนักงานประจำ และที่จ้างเป็นครั้งคราว)

                        (5) ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)

                        (6) ตัวอย่างใบรับ ตามข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

                        (7) รายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี)

                        (8) ข้อมูลโดยย่อของการประกอบกิจการในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ถ้ามี)

 

                ข้อ 3 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะได้รับสิทธิเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามข้อ 1

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

แบบ ว.พ.01 >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-08-2014