เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร
ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
____________________

                                   ตามที่ ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น

                                   กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถนำส่ง และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี หรือขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ ดังนี้
                                   1. ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 หรือผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
                                        (1) สท. สระบุรี
                                             สส.บ้านหมอ
                                             สส.ดอนพุด
                                             สส.หนองโดน
                                             สส.เสาไห้
                                        (2) สท. สิงห์บุรี
                                             สส.เมืองสิงห์บุรี
                                             สส.พรหมบุรี
                                             สส.อินทร์บุรี
                                        (3) สท. อ่างทอง                                         
                                             สส.ป่าโมก
                                        (4) สท. ชัยนาท
                                             สส.สรรพยา
                                        (5) สท.พระนครศรีอยุธยา 1
                                             สส.พระนครศรีอยุธยา
                                             สส.บางปะอิน
                                             สส.เสนา
                                             สส.บางบาล
                                        (6) สท.พระนครศรีอยุธยา 2
                                             สส.บางปะหัน
                                             สส.อุทัย
                                             สส.ท่าเรือ
                                             สส.นครหลวง
                                             สส.มหาราช
                                             สส.บ้านแพรก
                                        (7) สท.ลพบุรี
                                             สส.เมืองลพบุรี
                                        (8) สท.นครปฐม 1
                                             สส.บางเลน
                                        (9) สท. นครราชสีมา 1
                                             สส.เมืองนครราชสีมา 1
                                             สส.เมืองนครราชสีมา 2
                                             สส.เฉลิมพระเกียรติ
                                             สส.พิมาย
                                        (10) สท.นครราชสีมา 2
                                             สส.ปักธงชัย
                                             สส.ปากช่อง
                                             สส.โชคชัย
                                        (11) สท.ชัยภูมิ
                                             สส.เมืองชัยภูมิ
                                        (12) สท.นครศรีธรรมราช
                                             สส.สิชล
                                        (13) สท.สุราษฎร์ธานี 1
                                             สส.ทุกแห่ง ใน สท.สุราษฎร์ธานี 1
                                        (14) สส.ทุกแห่ง ใน สภ.12

                                   2. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ตาม 1. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีอากรดังต่อไปนี้
                                        (1) ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง หรือผู้มีหน้าที่หักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่ายและนำส่ง ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการ ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกันยายน 2553 เดือนตุลาคม 2553 และเดือนพฤศจิกายน 2553 ตามลำดับ ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
                                        (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ และ มาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน 2553 เดือนตุลาคม 2553 เดือนพฤศจิกายน 2553 หรือเดือนธันวาคม 2553 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
                                        (3) ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2553 เดือนภาษีตุลาคม 2553 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2553 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
                                        (4) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษี ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2553 เดือนภาษีตุลาคม 2553 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2553 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
                                        (5) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2553 เดือนภาษีตุลาคม 2553 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2553 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ และชำระภาษีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
                                        (6) ผู้ประกอบการ ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามมาตรา 103(3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. 4 ก. และแบบ อ.ส. 4 ข. ซึ่งต้องยื่นภายในเดือนกันยายน 2553 เดือนตุลาคม 2553 เดือนพฤศจิกายน 2553 และเดือนธันวาคม 2553 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

                                   3. ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ประกอบการตาม 2. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีและอากรแสตมป์ ดังนี้
                                        (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54
                                        (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51
                                        (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36
                                        (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.40
                                        (5) อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข.

                                   จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


กรมสรรพากร
14 ธันวาคม 2553


สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8408

ปรับปรุงล่าสุด: 15-08-2014