เมนูปิด
ภารกิจและยุทธศาสตร์
หัวข้อย่อยแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
หัวข้อย่อยแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 (Digital RD 2020)
หัวข้อย่อยยุทธศาสตร์กรมสรรพากร
หัวข้อย่อยคำรับรองปฏิบัติราชการ
      คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
      คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หัวข้อย่อยแผนปฏิบัติราชการ
      แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      รายงาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
      แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
      แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
      แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หัวข้อย่อยแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร (Business Continuity Plan : BCP)
      กรณีเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ชุมนุมประท้วง/จราจล
      กรณีเกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
      กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-9339

ปรับปรุงล่าสุด: 06-05-2021