เมนูปิด

ผู้บริหารระดับสูง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8261

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

โทรศัพท์ 0 2272 9905

 

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทรศัพท์ 0 2272 9973

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

โทรศัพท์ 0 2272 8633

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

โทรศัพท์ 0 2272 9537

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

โทรศัพท์ 0 2272 8973

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8273

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8971

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8034

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8833


 CIOี ประวัติ
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-272-8534

ปรับปรุงล่าสุด: 12-05-2021