เมนูปิด

 

ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่จะครบกำหนดอายุห้าปี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  > ยื่นแบบ > แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

 

รุ่นที่เลขทะเบียนวันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04)
10TA001869 - TA0019092 สิงหาคม 2564
24TA002815 - TA0028504 ตุลาคม 2564
39

TA003519 - TA003606

4 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2021