เมนูปิด

การอบรม/องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

การอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

  การอบรม ๑๒ ชั่วโมงต่อปี

  การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

  ตารางเวลาและแจ้งการอบรม

  กฎหมายภาษีอากรใหม่

  ตารางแผนการอบรม/สัมมนาฯ สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 

  รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

  ข่าวสาร

  ข่าวสาร

ปรับปรุงล่าสุด: 27-08-2021