เมนูปิด

ข่าวสาร

กิจกรรม

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 52 (1/2564)  มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 51 (2/2563)  ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  ข่าวสาร TA ต่อใบอนุญาต  ประชุมคณะทำงานตามแผนการให้ความรู้ด้านภาษีอากร ครั้งที่ 1
  ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ  ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรกับเครือข่ายทางภาษี ครั้งที่ 1
  เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 51
  หลักเกณฑ์การนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 50
  ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 49
  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 48
  เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 47
  ข่าวสาร TA รับใบอนุญาต  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ 46
  เตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน TA   Download ภาพ เสียง คำบรรยาย เอกสาร อบรม 
  ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพ เรื่องคำชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่

ปรับปรุงล่าสุด: 18-05-2021