เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./4657
วันที่: 5 สิงหาคม 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าแป้งข้าวสาลีจากต่างประเทศ และการขายแป้งข้าวสาลีใน ราชอาณาจักร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป บริษัทฯ ได้นำเข้าแป้งข้าวสาลีเพื่อใช้สำหรับ ทำอาหารสัตว์ (Wheat flour for Animal feed) โดยนำเข้าในสภาพบรรจุถุงพลาสติกสาน ถุงละ 25 กิโลกรัม แป้งข้าวสาลีดังกล่าวไม่ได้ปรับปรุงแต่งเพิ่มสารอาหารหรือใช้วัตถุกันเสีย แต่อย่างใด บริษัทฯ ได้ขายแป้งข้าวสาลีดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในราชอาณาจักร ในสภาพเดิม บริษัทฯ เห็นว่า การนำเข้าแป้งข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาบริษัทฯ ได้ขายแป้งข้าวสาลี ในลักษณะเดิมให้กับบริษัทฯ ที่ผลิตอาหารสัตว์ในราชอาณาจักร ย่อมได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ความเห็นของ บริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ นำเข้าแป้งข้าวสาลีใช้สำหรับทำอาหารสัตว์ (Wheat flour for Animal feed) เข้ามาในราชอาณาจักร หากแป้งข้าวสาลีดังกล่าวมีกระบวนการผลิตจากเมล็ดข้าวสาลี โดยมิได้มีการปรุงแต่งเพิ่มเติมสารอาหารใดๆ หรือใช้วัตถุกันเสียหรือสารอื่นใดในทำนอง เดียวกัน และแป้งข้าวสาลีนั้นอยู่ในสภาพบรรจุถุงพลาสติกสานเพื่อขายในราชอาณาจักร เข้าลักษณะเป็นการขายส่วนต่างๆ ของพืชหรือวัตถุพลอยได้จากพืช บริษัทฯ ผู้ขายและ นำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวล รัษฎากร
เลขตู้: 71/36071

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020