เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7774
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลฯ ซึ่งสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระบุชื่อผู้บริจาค จำนวนเงินและวันที่บริจาค ประทับตราและลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน จึงขอทราบว่า เงินบริจาคดังกล่าวหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่ และใบประกาศเกียรติคุณใช้เป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือได้ว่าเป็นการบริจาคเงินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว ตามมาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และท่านมีสิทธิใช้ใบประกาศเกียรติคุณซึ่งเป็นหลักฐานการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ เป็น หลักฐานในการขอหักลดหย่อนได้
เลขตู้: 71/36211

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020