เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./8078
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายข้าวสารกล้องกาบาไรซ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท อ. ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายข้าวภายในประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าข้าวสารกล้องกาบาไรซ์ ซึ่งเป็นการนำข้าวสารกล้องมาผ่านกระบวนการเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสารกาบาในข้าวสารกล้อง ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโปรตีนที่ช่วยบำรุงเซลล์ประสาท โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการนำข้าวสารกล้องหอมมะลิมาบรรจุลงในถังเพื่อล้างทำความสะอาด แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วบรรจุลงในกระบะแช่ นำไปแช่น้ำในถังเพาะงอกเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยเติม อากาศ ปรับค่า pH ด้วยกรด และเปลี่ยนน้ำทุกๆ 4 ชั่วโมง นำข้าวออกเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด นำข้าวที่แช่น้ำในถังเพาะงอกที่ครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วไปลวกในน้ำร้อนโดยใช้ อุณหภูมิที่เหมาะสมและเวลาที่กำหนด เพื่อหยุดการงอกและลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ต่อมานำข้าวบรรจุลงในถาดอบเพื่อนำเข้าตู้อบ อบลดความชื้นจนความชื้นลดลง นำข้าวสารกล้อง กาบาไรซ์ออกจากตู้อบมาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การจำหน่าย ข้าวสารกล้องกาบาไรซ์ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ นำข้าวสารกล้องมาผ่านกระบวนการเพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบาใน ข้าวสารกล้อง โดยมิได้แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ยังคงสภาพเป็นเมล็ดข้าวสารกล้องตามเดิม การจำหน่ายข้าวสารกล้องซึ่งผ่านกระบวนการดังกล่าวภายในประเทศ ไม่ว่าจะ บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/36226

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020