เมนูปิด

ประเภทแบบที่ให้บริการ

  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 54 , 55
  • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 53
  • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.พ.30, ภ.ธ.40
  • แบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภทที่ยื่นทาง Internet

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2021