เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/10213
วันที่: 4 ธันวาคม 2556
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ. แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ช. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับปีภาษี 2555 มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย ช. และภริยาจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และได้ยื่นรายการและเสียภาษีด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนำเงินได้พึงประเมินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาย ช. ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร และขอคืนเงินภาษีจำนวน 8,590.85 บาท ไว้แล้ว แต่ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีจากเดิมเป็นการยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกัน
แนววินิจฉัย           นาย ช. และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ฉบับปกติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในกำหนดเวลายื่นรายการและเสียภาษี ประกอบกับมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีของสามีและภริยาขึ้นใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมและเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นปีภาษีแรก จึงอนุมัติให้ท่านทั้งสองเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีตามที่ร้องขอได้
เลขตู้: 76/38826

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020